ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് തീർക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ മോദി-അമിത് ഷാ ടീംസിനെ; നേതാക്കളോട് അനില്‍അക്കര
ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് തീർക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ മോദി-അമിത് ഷാ ടീംസിനെ; നേതാക്കളോട് അനില്‍അക്കര