പാര്‍ലമെന്‍റ് കാന്‍റീനില്‍ വൈകാതെ വെജിറ്റേറിയന്‍ മാത്രമാകുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്
പാര്‍ലമെന്‍റ് കാന്‍റീനില്‍ വൈകാതെ വെജിറ്റേറിയന്‍ മാത്രമാകുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്