പേര് മാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആർ.എസ്.എസിന്റെ ട്രോളന്മാർ ഇപ്പോൾ വൻ കോലാഹലമുണ്ടാക്കിയേനെ: വലതുപക്ഷ സംഘടനയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷപരിഹാസം
പേര് മാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആർ.എസ്.എസിന്റെ ട്രോളന്മാർ ഇപ്പോൾ വൻ കോലാഹലമുണ്ടാക്കിയേനെ: വലതുപക്ഷ സംഘടനയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷപരിഹാസം