ലിംഗാഗ്ര ചർമത്തിൽ കാണുന്ന വെളുത്ത പാടുകൾ; കാരണങ്ങൾ ഇവ
ലിംഗാഗ്ര ചർമത്തിൽ കാണുന്ന വെളുത്ത പാടുകൾ; കാരണങ്ങൾ ഇവ