കാൻസർ ചികിൽസിക്കാൻ മഞ്ഞൾ! നിർണായകം കുർക്കുമിന്റെ സാനിധ്യം; പ്രതീക്ഷയോടെ വൈദ്യശാസ്ത്രലോകം
കാൻസർ ചികിൽസിക്കാൻ മഞ്ഞൾ! നിർണായകം കുർക്കുമിന്റെ സാനിധ്യം; പ്രതീക്ഷയോടെ വൈദ്യശാസ്ത്രലോകം