80 കാരന്റെ വൃഷണത്തില്‍ ‘മുട്ടത്തോട്’; അപൂര്‍വ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്
80 കാരന്റെ വൃഷണത്തില്‍ ‘മുട്ടത്തോട്’; അപൂര്‍വ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്