ഞങ്ങള്‍ വെറും ഉപകരണങ്ങള്‍: ഇറാന്റെ ഒരേയൊരു ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ ജേത്രി രാജ്യം വിട്ടു
ഞങ്ങള്‍ വെറും ഉപകരണങ്ങള്‍: ഇറാന്റെ ഒരേയൊരു ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ ജേത്രി രാജ്യം വിട്ടു