സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്; രാജമലയില്‍ അഴിയാക്കുരുക്ക്
സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്; രാജമലയില്‍ അഴിയാക്കുരുക്ക്