രോഹിത് ശര്‍മ്മ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ ടി.വിയുടെ മുന്നില്‍ നിന്ന് മാറാനാകില്ല
രോഹിത് ശര്‍മ്മ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ ടി.വിയുടെ മുന്നില്‍ നിന്ന് മാറാനാകില്ല