വിജയന്റെ പോസ്റ്റില്‍ രാമന്‍ വിജയന്റെ സ്‌നേഹഗോള്‍വര്‍ഷം; എല്ലാം ധന്‍രാജിനുവേണ്ടി
വിജയന്റെ പോസ്റ്റില്‍ രാമന്‍ വിജയന്റെ സ്‌നേഹഗോള്‍വര്‍ഷം; എല്ലാം ധന്‍രാജിനുവേണ്ടി